Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

Kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Urzędów

Symbol oferty
Or.2111.1.2021
Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Urzędowie ul. Rynek 26 23-250 Urzędów
Data ogłoszenia
2021-08-30
Termin składania dokumentów
2021-09-09
Wymagane wykształcenie

wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: wyższe.
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Co najmniej 5-letni staż pracy w tym minimum 3 lata na stanowisku związanym z oświatą lub w organie prowadzącym samorządowe szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze lub organie sprawującym nadzór pedagogiczny lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
 8. Znajomość przepisów prawa z zakresu:
 9. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 10. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 11. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 12. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 13. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 14. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 15. ustawy  dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 16. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 17. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 18. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 19. Biegła obsługa komputera.
 20. Komunikatywność.

 Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu z tytułu niepełnosprawności (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dyspozycyjność.
 2. Umiejętność zarządzania zespołem, komunikatywność.
 3. Rzetelność, solidność, wysoka kultura osobista.
 4. Umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań.
 5. Odporność na stres.
 6. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności.
 7. Prawo jazdy kat. B.
 8. Odbyte kursy, szkolenia, studia podyplomowe.
 9. Staż w administracji publicznej.
Zakres obowiązków

Wykonywane główne zadania na stanowisku:

- kierowanie Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Urzędów

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy (CV) – opatrzony kontaktowym numerem telefonu lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem.
 2. List motywacyjny – opatrzony kontaktowym numerem telefonu lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 1).
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik Nr 1).
 6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik Nr 1).
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (załącznik nr 1).
 8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym (załącznik Nr 1).
 9. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydata do pracy (załącznik Nr 2).
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik Nr 3).

 Wzór ww. oświadczeń do pobrania na stronie internetowej www.ugurzedow.bip.lubelskie.pl , (załączniki Nr 1, 2 i 3 do ogłoszenia) zaś w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów.

 1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób posiadających niepełnosprawność).
 2. Inne dokumenty wg uznania kandydata.

 Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Warunki pracy

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania  pracy: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Urzędów, ul. Wodna 24, 23-250 Urzędów

Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2021 r.

Warunki pracy na stanowisku:

- praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym;

- praca w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie, ul. Wodna 24 oraz na terenie gminy Urzędów;

- praca w poniedziałek, środę, czwartek, piątek  w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorek w godzinach 8.00 – 16.00

- zarządzanie zespołem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lipcu 2021 r. (poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Urzędowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów

Kandydaci proszeni są o składanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych w kancelarii Urzędu Miejskiego w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23 – 250 Urzędów lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Urzędowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Urzędów”  w terminie do dnia 09.09.2021 r. – do godz. 15.30.

Uwagi

Informacje dodatkowe:

Kandydaci proszeni są o składanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych w kancelarii Urzędu Miejskiego w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23 – 250 Urzędów lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Urzędowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Urzędów”  w terminie do dnia 09.09.2021 r. – do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Urzędowie po wyżej określonym terminie lub zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.ugurzedow.bip.lubelskie.pl w zakładce „Ogłoszenia – oferty pracy – stanowiska urzędnicze” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Urzędowie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i przekazanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji przez Burmistrza Urzędowa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej bądź mailowej o terminie i miejscu naboru. W dniu naboru prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze znajduje się w BIP Urzędu Miejskiego w Urzędowie: http://ugurzedow.bip.lubelskie.pl (Prawo miejscowe/Zarządzenia Wójta) w Zarządzeniu Nr 83/2012 Wójta Gminy Urzędów z dnia 10 grudnia 2012 r.

Burmistrz Urzędowa zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny oraz nie rozstrzygnięcia naboru w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

                                                                                                                     

Burmistrz Urzędowa

Paweł Dąbrowski

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Danuta Dubil
Dodano do BIP dnia 30-08-2021 12:49:10