Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Urzędowie
Data ogłoszenia
2019-04-16
Termin składania dokumentów
2019-04-30
Wymagane wykształcenie

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 3, § 6 oraz w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

Wymagane dokumenty
  1. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

b)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

c)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-      imię (imiona) i nazwisko,

-      datę i miejsce urodzenia,

-      obywatelstwo,

-      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

d)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

e)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

f)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,

g)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.),

k)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l)     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)   oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),

  • o)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

p)   oświadczenie kandydata o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie, jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”.

Miejsce składania dokumentów
  1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym telefonu i odpowiednim dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie, ul. Wodna 24, 23 – 250 Urzędów w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na:

a)      Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23 – 250 Urzędów,

b)      Na stronie internetowej Gminy Urzędów – www.ugurzedow.bip.lubelskie.pl

Uwagi
  1. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „Stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą składania oświadczenia. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. d – g, l i m. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
  2. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Urzędowie.
  3. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
  4. Informacji w sprawie konkursu udziela Pan Hubert Witek – tel. (81) 82 27 681.

 Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Urzędowa.

 O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Agnieszka Machaj
Dodano do BIP dnia 16-04-2019 14:34:05