Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

ds. ochrony środowiska

Symbol oferty
Or.2110.1.2019
Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Urzędowie ul. Rynek 26 23-250 Urzędów
Data ogłoszenia
2019-08-09
Termin składania dokumentów
2019-08-23
Wymagane wykształcenie

wyższe inżynierskie lub magisterskie, 

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: wyższe inżynierskie lub magisterskie,
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 7. Znajomość zagadnień z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo wodne, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie…, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach.
 8. Znajomość podstaw kodeksu postępowania administracyjnego.
 9. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, poczta elektroniczna, internet.
 10. Komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie preferowane z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Prawo jazdy kat. B .
 4. Dyspozycyjność .
 5. Rzetelność, solidność, kultura osobista.
 6. Odporność na stres.
 7. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności.
 8. Co najmniej roczny staż pracy w administracji.
 9. Odbyte kursy, szkolenia.

 

Zakres obowiązków

Prowadzenie spraw z zakresu:

-        ochrony i kształtowania środowiska,

-        gospodarki wodno-ściekowej,

-        budowy wodociągów i kanalizacji,

-         zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

-         udostępniania informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

-        utrzymania czystości i porządku w gminach w zakresie odpadów ciekłych,

-        koordynowania procesów usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy,

-        wydawania decyzji środowiskowych,

-        budowy i eksploatacji instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

Wymagane dokumenty
 1. Życiorys zawodowy (CV) – opatrzony numerem kontaktowym lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem.
 2. List motywacyjny – opatrzony numerem kontaktowym lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem.
 3. Kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 1).
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik Nr 1).
 6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik Nr 1).
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (załącznik nr 1).
 8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku ds. ochrony środowiska (załącznik Nr 1).
 9. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydata do pracy (załącznik Nr 2).
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik Nr 3).

Wzór ww. oświadczeń do pobrania na stronie internetowej www.ugurzedow.bip.lubelskie.pl, (załączniki Nr 1, 2 i 3 do ogłoszenia) zaś w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
 w Urzędowie.

11. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób posiadających niepełnosprawność).

12. Inne dokumenty wg uznania kandydata.

Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Warunki pracy

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Warunki pracy na stanowisku:

- praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;

- praca w budynku Urzędu Miejskiego: Urzędów ul. Rynek 26 oraz na terenie Gminy Urzędów;

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30;

- praca w zespole;

- bezpośredni kontakt z interesantami;

- codzienny kontakt telefoniczny.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu lipcu 2019 r. (poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Urzędowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów

Kandydaci proszeni są o składanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych w kancelarii Urzędu Miejskiego w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23 – 250 Urzędów lub pocztą na adres urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska”  w terminie do dnia 23.08.2019 r. – do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Urzędowie po wyżej określonym terminie lub zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.ugurzedow.bip.lubelskie.pl w zakładce „Ogłoszenia – oferty pracy – stanowiska urzędnicze” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Uwagi

Przewidywany termin zatrudnienia: 10.09.2019 r.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów

Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu z tytułu niepełnosprawności (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i przekazanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji przez Urząd Miejski w Urzędowie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej bądź mailowej o terminie i miejscu naboru. W dniu naboru prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze znajduje się w BIP Urzędu Miejskiego w Urzędowie: http://ugurzedow.bip.lubelskie.pl (Prawo miejscowe/Zarządzenia Wójta) w Zarządzeniu Nr 83/2012 Wójta Gminy Urzędów z dnia 10 grudnia 2012 roku.

 

Informację przygotowała:

Danuta Dubil

Urzędów, dn. 09.08.2019 r.

 

 

Załączniki
 • pdf pobrano: 50 razy
 • pdf pobrano: 37 razy
 • pdf pobrano: 37 razy
 • pdf pobrano: 168 razy

 • Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Danuta Dubil
  Dodano do BIP dnia 09-08-2019 12:31:34