Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Burmistrz

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Jan Woźniak Stanowisko:wójt gminy
Telefon:(81) 82-25-033
Email:
Godziny przyjęć:

pn – pt: 7.30 – 15.30

pokój nr 7

Tel: 81-82-25-033, fax: (81)-8225150


Obowiązki:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy,

2) reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz,

3) uczestniczenie w pracach związków i porozumień między gminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

4) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

5) upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

6) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,

7) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

8) załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,

9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

11) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

12) Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu.

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy,

14) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad samodzielnym stanowiskiem pracy d/s budownictwa, gospodarki komunalnej, radcą prawnym oraz nadzór nad załatwianiem spraw z zakresu obrony cywilnej i p.poż.

122 1
Jan Woźniak Stanowisko:wójt gminy
Telefon:(81) 82-25-033
Email:
Godziny przyjęć:

pn – pt: 7.30 – 15.30

pokój nr 7

Tel: 81-82-25-033, fax: (81)-8225150


Obowiązki:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy,

2) reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz,

3) uczestniczenie w pracach związków i porozumień między gminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

4) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

5) upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

6) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,

7) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

8) załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,

9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

11) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

12) Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu.

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy,

14) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad samodzielnym stanowiskiem pracy d/s budownictwa, gospodarki komunalnej, radcą prawnym oraz nadzór nad załatwianiem spraw z zakresu obrony cywilnej i p.poż.

123 2
Jan Woźniak Stanowisko:Burmistrz
Telefon:(81) 82-25-033
Email:
Godziny przyjęć:

pn – pt: 7.30 – 15.30

pokój nr 7

Tel: 81-82-25-033, fax: (81)-8225150


Obowiązki:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy,

2) reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz,

3) uczestniczenie w pracach związków i porozumień między gminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

4) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

5) upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

6) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,

7) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

8) załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,

9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

11) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

12) Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu.

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy,

14) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad samodzielnym stanowiskiem pracy d/s budownictwa, gospodarki komunalnej, radcą prawnym oraz nadzór nad załatwianiem spraw z zakresu obrony cywilnej i p.poż.

124 3
Jan Woźniak Stanowisko:burmistrz
Telefon:(81) 82-25-033
Email:
Godziny przyjęć:

pn – pt: 7.30 – 15.30 ( godziny pracy)

pokój nr 7

tel: (0-81) 82-25-033, fax: (81)-8225150

e-mail: gmina@urzedow.pl


Obowiązki:

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie urzędem,

2) reprezentowanie gminy i urzędu na zewnątrz,

3) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

5) przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał,

6) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

7) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

8) załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,

9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,

10) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

11) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności urzędu,

12) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,

13) nadzór nad wykonywaniem budżetu,

14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwał Rady Miejskiej,

15) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, Referatem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Urzędem Stanu Cywilnego, Referatem Podatków oraz samodzielnymi stanowiskami pracy: ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, radcy prawnego oraz nad załatwianiem spraw z zakresu p.poż. i promocji gminy.

514 4
Paweł Dąbrowski Stanowisko:Burmistrz
Email:
826 5