Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

ds. budownictwa

Symbol oferty
Or.2110.1.2021
Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Urzędowie ul. Rynek 26 23-250 Urzędów
Data ogłoszenia
2021-07-20
Termin składania dokumentów
2021-08-03
Wymagane wykształcenie

Wykształcenie: wyższe ogólno – budowlane lub średnie budowlane, dopuszcza się wyższe  o kierunku technicznym lub nauk matematyczno – fizycznych, preferencje dla osób, które posiadają uprawnienia budowlane, sanitarne itp.

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie: wyższe  ogólno – budowlane lub średnie budowlane, dopuszcza się wyższe  o kierunku technicznym lub nauk matematyczno – fizycznych, preferencje dla osób, które posiadają uprawnienia budowlane, sanitarne itp.
2.    Obywatelstwo polskie.
3.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4.    Nieposzlakowana opinia.
5.    Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
7.    Znajomość przepisów prawa z zakresu:
a)    ustawy o samorządzie gminnym,
b)    ustawy prawo budowlane,
c)    ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
d)    ustawa prawo zamówień publicznych
8.    Biegła obsługa komputera
9.    Komunikatywność.

Zakres obowiązków

Prowadzenie spraw w zakresie budownictwa, inwestycji i planowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty

1.    Życiorys zawodowy (CV) – opatrzony numerem kontaktowym lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem.
2.    List motywacyjny – opatrzony numerem kontaktowym lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem.
3.    Kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.
4.    Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 1).
5.    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik Nr 1).
6.    Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik Nr 1).
7.    Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (załącznik nr 1).
8.    Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku ds. budownictwa (załącznik Nr 1).
9.    Podpisana klauzula informacyjna dla kandydata do pracy (załącznik Nr 2).
10.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik Nr 3).
Wzór ww. oświadczeń do pobrania na stronie internetowej www.ugurzedow.bip.lubelskie.pl, (załączniki Nr 1, 2 i 3 do ogłoszenia) zaś w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
 w Urzędowie.
11.    Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób posiadających niepełnosprawność).
12.    Inne dokumenty wg uznania kandydata.
Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Warunki pracy

- praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;

- praca w budynku Urzędu Miejskiego w Urzędowie, ul. Rynek 26 oraz na terenie Gminy Urzędów;

- praca w poniedziałek, środę, czwartek, piątek  w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorek w godzinach 8.00 – 16.00

- praca w zespole.

- wymiar czasu pracy: pełny etat

- miejsce wykonywania  pracy: Urząd Miejski w Urzędowie, ul. Rynek 26

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu czerwcu 2021 r. (poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Urzędowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów

Kandydaci proszeni są o składanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych w kancelarii Urzędu Miejskiego w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23 – 250 Urzędów lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa”  w terminie do dnia 03.08.2021 r. – do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Urzędowie po wyżej określonym terminie lub zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta nie będą rozpatrywane.

Uwagi

Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2021 r.

Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu z tytułu niepełnosprawności (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wymagania dodatkowe:

  1. Dyspozycyjność.
  2. Umiejętność pracy w zespole.
  3. Rzetelność, solidność, kultura osobista.
  4. Umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań.
  5. Odporność na stres.
  6. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności.
  7. Prawo jazdy kat. B.
  8. Odbyte kursy, szkolenia, studia podyplomowe.
  9. Staż w administracji publicznej.

Informacje dodatkowe:

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.ugurzedow.bip.lubelskie.pl w zakładce „Ogłoszenia – oferty pracy – stanowiska urzędnicze” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i przekazanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji przez Urząd Miejski w Urzędowie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej bądź mailowej o terminie i miejscu naboru. W dniu naboru prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze znajduje się w BIP Urzędu Miejskiego w Urzędowie: http://ugurzedow.bip.lubelskie.pl (Prawo miejscowe/Zarządzenia Wójta) w Zarządzeniu Nr 83/2012 Wójta Gminy Urzędów z dnia 10 grudnia 2012 roku.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Danuta Dubil
Dodano do BIP dnia 20-07-2021 12:51:02